share

הודעה לחברי האתר

שלום רב ! 
המרכז הטלפוני של האתר
לא יהיה פעיל בין התאריכים

15/04-24/04
ניתן להמשיך ולהזמין  
כרטיסים באתר באופן
עצמאי הכרטיסים יחכו
לכם כרגיל בקופת
האולם ביום האירוע

share
אל תציג הודעה זו שנית