share

הודעה לחברי האתר

שלום רב !
המרכז הטלפוני של האתר
בחופש נחזור לפעילות מלאה
בתאריך 03/07

ניתן להמשיך ולהזמין  כרטיסים
באתר באופן עצמאי, הכרטיסים
הדיגיטלים ישלחו אליכם ישירות
למייל בתום ההזמנה.

share
אל תציג הודעה זו שנית