share

הודעה לחברי האתר

שימו לב !!! האתר התעדכן 
בתאריכים החדשים של המופעים
שנדחו עכב המצב הבטחוני.

המקומות שמורים עבורכם
לתאריכים החדשים.
פניות בכתב בלבד למייל
sagyker@gmail.com
עוד נדע ימים יפים מאלה
עוד נדע ימים טובים פי אלף !!!

share
אל תציג הודעה זו שנית